diffusionsoppet undertakDiffusionsöppet undertak gör att taket kan andas

När ett undertak är diffusionsöppet är det ett annat sätt att säga att taket kan andas. Det gör att en mindre mängd fukt som finns i takkonstruktionen kan avdunsta genom undertaket, så fukten inte kan orsaka skada i husets konstruktion. Det diffusionsöppna undertaket kan monteras direkt på isoleringen utan extra ventilation. Men med tanke på en eventuell senare påbyggnad av isoleringen rekommenderas det att montera isoleringen minst 10 mm från överkanten av spärren på taket.

Hustakets mest synliga del ska kunna hålla till mycket, men taket under hustaket – alltså undertaket – har också en mycket viktig funktion, som garanterar ett sunt och bra hustak i många år framöver.

Diffusionsöppna och diffusionstäta undertak

Vid dagens husbyggen finns det många olika typer av undertak. Normalt delar man upp undertaken mellan s.k. diffusionsöppna och diffusionstäta undertak.
Ett diffusionstätt undertak består till exempel av skivor, takpapp eller en kraftig plastfilm, som har till uppgift att stoppa fukten från att spridas i konstruktionen. Diffusionsöppet undertak är konstruerat så att det kan andas, men utan att vatten kan tränga in. Eventuell fukt från takkonstruktionen kan alltså tränga ut genom undertaket.
Att ett undertak är diffusionsöppet betyder också att det inte krävs något extra utrymme för ventilation mellan undertaket och isoleringen. Därmed ges största möjlighet för optimalt utnyttjande av taket.

Välj rätt undertak

Valet av undertaksmodell beror till största delen på vilken takbeläggning och takkonstruktion som ska användas. Det är viktigt att se till att materialet passar ihop, så konstruktionen kan byggas på ett sätt så att regn, snö och fukt effektivt hålls utanför och inte tränger in i konstruktionens inre delar. Dessutom är det viktigt att välja ett undertaksmaterial och konstruktionsbyggnad, där det tekniska och levnadsmässiga förutsättningar passar till den önskade taktäckningen. Undertaket har en mycket avgörande betydning för takets täthet och livslängden och kvalitéten på den underliggande konstruktionen. Uppkomst av fukt till följd av regn, snö och kondens kan medföra allvarliga skador på takkonstruktionen, om inte precis rätt undertak väljs och monteras korrekt.

Med andra ord handlar det om att göra en helhetsbedömning av de tekniska lösningarna och val av material.

Ventilerade och oventilerade takkonstruktioner

Ett diffusionsöppet undertak har egenskaper som påminner om ett vind- och vattentätt material som andas.
Materialet låter vätska i ång-form passera genom materialet, men stoppar vatten i vätske-form. Därmed kan fukt i den underliggande konstruktionen tränga ut genom materialet. Diffusionstäta undertak används till ventilerade takkonstruktioner, men diffusionsöppna undertak används till oventilerade takkonstruktioner.

Diffusionstäta undertak ska ventileras på undersidan och kräver i genomsnitt minst 50 mm i ventilationslucka. Eftersom undertak som är tillverkade av skivor kommer att hänga mellan takspärrarna, betyder det att taket ska projekteras med en lucka på minst 70 mm.

Diffusionsöppna undertak kan monteras direkt mot isoleringen. Vid den typen är det extra viktigt att konstruktionen är tät mot byggnaden. Tätheten kan t.ex. uppnås via en noga utförd ångspärr på isoleringens varma sida.

Vid båda typerna ska det ovanpå spärr och undertak läggas en avståndslist så utluftning och avledning av nederbörd mellan läkter och undertak kan föregå obehindrat.
Avståndslisten ska vara minst 25 mm tjock.

Hur mäts diffusionsöppet undertaks effektivitet?

När man talar om ett undertaks täthet, handlar det inte om tätheten mot påverkningar utifrån, som regn och snö, utan om tätheten mot genomträngning (diffusion) av vattenånga.
Vattenånga är, lite förenklat, fuktig luft. Det uppstår oftast eftersom fuktig och varm luft, från t.ex. bad och matlagning samt människors och djurs utandningsluft, strömmar från själva bostaden upp i taket. Den fuktiga, varma luften samlas på insidan av taket, och kan orsaka skada om den inte tas bort.

Tyvärr kan vattenånga, om det finns tillräckligt, bryta ner speciellt trä-materialet i en takkonstruktion, och det kan leda till förruttnelse och svamp. Det är därför mycket viktigt att få vattenångan bort från takets insida. Det kan antingen göras med en effektiv ventilation eller med ett diffusionsöppet undertak som låter den fuktiga luften (vattenångan) tränga genom.

Det är ett dåligt tecken om det finns för mycket fuktig luft samlad uppe under taket.
Det kan bero på att det inte finns tillräcklig ventilation under taket och/eller att den fuktiga luften har för lätt tillgång från bostaden. Det sistnämnda problemet kan normalt lösas genom att isolera grundligt och etablera en effektiv ångspärr, som förhindrar fuktig luft i bostaden från att tränga upp i taket.

Det är dock inte alla gånger som vinden enkelt kan ventileras effektivt. Många hus är byggda med en övervåning som används till bostad, och därför är normalt isolerad hela vägen upp under takbeklädningen. Där kan det bli nödvändigt att använda ett undertak med en öppen struktur, som låter eventuell vattenånga tränga ut genom undertaket, så det inte orsakar någon skada inne i takkonstruktionen.
I de fallen är det extra viktigt att montera en hel tät ångspärr, som ligger nederst i konstruktionen.

Diffusionsöppet undertaks klassificering

De olika undertaksmodellerna kan delas upp i första fyra underkategorier:
• Låg
• Medellåg
• Medelhög
• Hög

Hög är benämningen på den kategori som ställer de största kraven på undertaket. Vilken klass som ska väljas beror på taket där undertaket ska monteras.
Vid beslutningen om användningen, finns det fem förhållanden som man bör ta ställning till angående undertaket:
- Taktäckningens typ
- Luftningen på taket
- Takläggningens komplexitet
- Tillgängligheten
- Klimat påverkningar

Av dessa fem förhållanden, är det komplexiteten som väger tyngst i avgörandet.
Det görs skillnad mellan hög och låg komplexitet. Ett enkelt tak med enkla genomföringar har låg komplexitet, medan ett tak med stora genomföringar och svåra detaljer klassificeras som hög komplexitet.
Om taket har en eller flera av följande detaljer, anser man att det är en takkonstruktion med hög komplexitet:
- Regndal
- Stor ventilationskanal
- Skorsten
- Burspråk

Det gör att man kan utvärdera användningsklassen och välja undertaksmaterial anpassat för hög eller låg komplexitet.

Om takkonstruktionen blir kategoriserad som att vara hög komplexitet, kräver det ett fast undertak, t.ex. takpapp på bräder, medan konstruktioner med låg komplexitet oftast ger möjlighet att använda en lättare undertaks lösning.

I de flesta fall när en takkonstruktion kategoriseras som att vara av både hög och låg komplexitet blir oftast hela taket, av både rationella och ekonomiska orsaker, monterat med ett undertak som är anpassat till hög komplexitet.

Som standard rekommendation säger de flesta att det bästa valet är att använda samma undertakstyp över hela taket.

Fördelar med diffusionsöppet undertak

Det finns många fördelar med att montera diffusionsöppet undertak vid takläggning i nya husbyggen och renoveringar av hus.

Diffusionsöppet undertak transporterar vattenångan bort från konstruktionen och minskar risken för skador av mögel eller svamp.
Undertaket tar inte så mycket plats, trots att effekten och funktionen har så stor betydning för husets livslängd och kvalitét.

Undertaket är enkelt att hantera och lätt för takläggarna att montera. Diffusionsöppet undertak är enkelt att anpassa för att fungera och läggas omkring rör och utloppsventiler vid taket. En av fördelarna med ett diffusionsöppet undertak är att det levereras på rullar som är lite lättare jämfört med vanliga undertaksrullar. Diffusionsöppet undertak består av plastmaterial och är inte lika kompakt som andra typer av undertaksmaterial.
Det gör ett diffusionsöppet undertak till ett bra material att använda för att undvika vattenånga (kondens) att samlas i takkonstruktionen och hålla vätska och fukt från regn och snö utanför. Om takkonstruktionen och resterande konstruktioner i byggnaden hålls torr så kommer det att förlänga livstiden på hela husbyggnaden.

Diffusionsöppet undertak förbättrar inomhusklimatet

Vid montering av ett diffusionsöppet undertak får du möjlighet att ge hela huset ett bra inomhusklimat. En miljö inne i huset och i konstruktionen där fukt inte stängs in och där det därmed inte finns någon överhängande risk för fuktskador eller andra sjukdomar i huset som kan förkorta livslängden på hela konstruktionen.

Diffusionsöppet undertaket monteras på lutande tak med tegelsten, betongsten och fibercementskivor eller liknande material. Undertaket kan läggas direkt på isoleringen, vilket betyder att du kan få användning för en vindsvåning genom att höja takhöjden, eftersom den totala tjockleken på taket blir mycket mindre än om du monterar ett standard diffusionstätt undertak. Som standard räknar man med att ett diffusionsöppet undertak ger 6 – 8 cm mera plats.

Tänk på vid montering av diffusionsöppet undertak

När du ska montera ett diffusionsöppet undertak på husbyggen och mot hustaket, gäller det att tänka på isoleringens eventuella expansion eller växt. För att vara säker på att det här inte vid ett senare tillfälle ger några problem eller orosmoment, rekommenderar vi att man alltid ser till att det är minst 20 mm luft och tomt utrymme mellan isoleringen och diffusionsöppet undertak. När det diffusionsöppna undertaket monteras i kalla områden, krävs det en liten böjning ner mellan takspärrarna. Det är viktigt att det görs riktigt så att vattnet förs bort från hustakets avstånds lister.

Diffussionsöppet undertak ska ventileras på utsidan, mellan undertaket och takbeklädningen så att fukten transporteras genom undertaket och bort.